Keitä olemme

Kirkon alat ry edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Myös kutsumusammateissa työskentelevät tarvitsevat vahvaa edunvalvontaa. Kaikki kirkkojen ja kristillisten järjestöjen virka- ja työehtosopimukset ovat syntyneet Kirkon alojen aloitteesta. Kirkon alat pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.

Kirkon alat perustaa toimintansa jäsentensä arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille. Kirkon alat on moniammatillisena liittona perehtynyt kirkkojen ja järjestöjen eri toimialojen ja työtehtävien erityispiirteisiin. Liitto tunnetaan erinomaisesta edunvalvonnasta ja siitä, että toimistoon saa nopeasti ja helposti yhteyden kaikissa työelämään liittyvissä asioissa.

Kirkon alat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö, Reilu kauppa ry:n jäsenjärjestö, Kirkkopalvelut ry:n jäsenjärjestö sekä keskusjärjestö STTK:n jäsen.

Miksi kannattaa kuulua
ammattiliittoon?

Suurin osa palkansaajista Suomessa kuuluu johonkin ammattiliittoon. Ammattiliittojen tärkein tehtävä on neuvotella alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset, joissa sovitaan mm. palkkatasosta, työajoista, sairausajan palkasta, perhevapaiden palkallisuudesta sekä vuosilomista. Ammattiliitot valvovat myös työehtosopimusten noudattamista ja toimivat ristiriitatilanteissa jäsentensä apuna. Järjestäytyminen luo vakautta työelämään ja jokainen yksittäinen jäsen lisää liiton painoarvoa neuvottelupöydässä. Ammattiliittoon kuuluminen ei siis ole pelkästään vakuutus, jolla turvaa oman asemansa mahdollisen työttömyyden kohdatessa tai työelämän ongelmatilanteissa. Järjestäytymisellä on suuri vaikutus tasa-arvoisemman työelämän ja yhteiskuntarauhan turvaamisessa. Jos ammattiliittoja ei olisi, työelämä Suomessa olisi hyvin erilaista. Elämme maassa, jossa asioista neuvotellaan yhdessä ja työntekijöiden ääni tulee kuulluiksi. Jotta näin jatkuisi myös tulevaisuudessa, kannattaa kuulua ammattiliittoon.

Kirkon alat:

  • kunnioittaa jäseniään ja heidän arvopohjaansa
  • edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta
  • kehittää palkkausta ja muita työehtoja
  • suhtautuu vakavasti työntekijöiden hyvinvointikysymyksiinEdunvalvonta

Kirkon alojen keskeisin tehtävä on neuvotella kaikkien kolmen sopimusalansa virka- ja työehtosopimukset, sopimusten tulkinta sekä luottamusmiesten ja jäsenten neuvonta sopimusasioissa. Liitto edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa, valvoo ja edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä sekä toimii jäsenkuntansa ammatillisen aseman vahvistamiseksi kirkoissa, kristillisissä järjestöissä ja yhteiskunnassa. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenenä Kirkon alat osallistuu työ- ja sosiaalipoliittisten asioiden valmisteluun ja kehittämiseen sekä välittää oman sektorinsa tietoa ja näkemyksiä keskusjärjestölle. Liittomme antaa myös muita kirkon alan työelämää koskevia lausuntoja henkilöstön asemaan vaikuttavissa asioissa. Kirkon aloilla on edustus STTK:n hallituksessa ja edustajistossa. Lisäksi Kirkon alojen edustajat osallistuvat keskusjärjestön muidenkin toimielinten toimintaan.

Syitä kuulua ammattiliittoon
Ammattiliitot ovat vuosien saatossa neuvotelleet monista työn ehdoista, kts. yllä oleva kuvaa.

  • ennakoi tulevaisuuden työelämää  
  • reagoi nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
  • on valtakunnallinen ja arvostettu yhteistyökumppani

Luottamusmies edustaa
liittoa työpaikalla

Luottamusmiehen tehtävänä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla, ja tarvittaessa puuttua ongelmatilanteisiin. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä muiden työntekijöiden edustajien sekä työnantajan kanssa. Lisäksi luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Luottamusmies myös auttaa mahdollisten työsuhteeseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittämisessä. Kirkon aloilla on yli 200 luottamusmiestä.

KIRKON ALAT EDUSTAA MM. SEURAAVIA AMMATTIKUNTIA:

• suntio
• vahtimestari
• seurakuntamestari
• emäntä
• siistijä
• lastenohjaaja
• lapsityönohjaaja
• nuorisotyöntekijä
• diakoniatyöntekijä
• lähetyssihteeri
• pappi, pastori
• kirkkoherra
• kanttori
• toimistotyöntekijä
• hallintopäällikkö
• talouspäällikkö
• hautausmaanhoitaja

Liity jäseneksi!

Kirkon aloihin liitytään oman alan jäsenyhdistysten kautta, täyttämällä Kirkon alojen jäsenhakemuslomake. Voit halutessasi liittyä myös suoraan liiton henkilöjäseneksi. Jäseneksi voivat liittyä evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkossa, helluntailiikkeen parissa tai kristillisissä järjestöissä työskentelevät eri alojen työntekijät. Kirkon aloihin kuuluu 11 jäsenyhdistystä, jotka tuovat juuri oman työalansa kysymyksiä esiin liiton hallituksessa ja edustajistossa. Jäsenyhdistykset esitellään tarkemmin tässä esitteessä.

Kirkon alojen jäsenmaksu (1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta) kattaa ammattiliiton, jäsenyhdistyksen, Super-työttömyyskassan sekä keskusjärjestö STTK:n ja jäsenmaksut.

Kaikki uudet jäsenet, joiden työsuhteen kesto tulee olemaan vähintään 6 kk, saavat liittoon liittyessään 30 euron arvoisen lahjakortin. Myös uuden jäsenen hankkija saa 30 euron arvoisen lahjakortin. Muista mainita hänet hakemuslomakkeessa kohdassa ”suosittelija”.

Kirkon aloihin on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä.

Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä, jolloin maksu on 40 euroa vuodessa. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös eläkeläisjäseniä. Liiton tarjoama matkavakuutus on voimassa 70-vuotiaaksi saakka. Eläkeläisjäsenyys oikeuttaa myös osallistumaan eläkeläistoimikunnan järjestämään toimintaan.

Jäsenyhdistysten lisäksi liitto toimii myös paikallisesti. Aluetoimikunnat järjestävät liiton jäsenille alueellisesti virkistys- ja koulutustoimintaa, joissa jäsenillä on mahdollisuus tavata ja tutustua muihin kirkollisten alojen ammattilaisiin.

Lue lisää