Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta edellyttää kirkkojen yhteistoimintalainsäädännön valmistelun aloittamista

7.12.2021UutinenJäsenyhdistyksetKirkon alatYleiset uutiset

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2021). Kyseessä on niin sanotun yksityisen sektorin yhteistoimintalaki. Lakia ei esityksen mukaan sovellettaisi evankelis-luterilaiseen eikä ortodoksiseen kirkkoon. Kirkkojen osalta ei nykyisinkään ole olemassa laintasoista sääntelyä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta.

Lakiesitystä käsitellessään eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuitenkin mietinnössään (TyVM 18/2021) pitää tärkeänä, että yhteistoiminnasta sääntely ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon ja edellyttää lainvalmistelun aloittamista. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kanta yhteistoimintalainsäädännön tarpeellisuudesta kirkkojen toimialoilla vastaa Kirkon alat ry:n lausunnoissaan esittämää kannanottoa. Valiokuntakäsittelyssä Kirkon aloja edusti keskusjärjestö STTK.

Evankelis-luterilaisen kirkon osalta on kirkkohallitus jo elokuussa tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän valmistelemaan kirkon yhteistoimintalakia. Eduskunnan uusimpaan kannanottoon viitaten Kirkon alat pitää työryhmän tehtäväksi antoa kiireellisenä ja edellyttää, että vastaavaa valmistelutyö käynnistetään myös ortodoksisen kirkon osalta.