Evankelis-luterilaiselle kirkolle kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus

11.3.2022UutinenYleiset uutiset

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen kaikki osapuolet ovat hyväksyneet viikko sitten saavutetun neuvottelutuloksen, joten sopimus tulee voimaan.

Sopimuskausi

Sopimus on lähtökohtaisesti kaksivuotinen eli voimassa ajalla 1.3.2022 – 29.2.2024.

Palkantarkistukset

Peruspalkkoja korotetaan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 alkaen. Korotus koskee yleistä palkkausjärjestelmää (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkajärjestelmää sekä seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmää.

Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita tarkistetaan vastaavasti.

Lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän mukaista kokemuslisätaulukkoa tarkistetaan. Siitä aiheutuvat mahdolliset korotukset maksettavan kokemuslisän määrään toteutetaan 1.6.2022 alkaen. Uusi kokemuslisätaulukko aukeaa oheisesta linkistä.

Kaikki tarkistetut palkkataulukot ja euromäärät löytyvät Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilla olevasta koosteesta.

Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Paikallinen sopiminen

Normaalilausekkeen mukaisen paikallisen sopimisen soveltamisalaa kavennettiin merkittävästi. Paikallisesti ei enää voida sopia muun muassa virka- ja työehtosopimuksen palkkausosan tai työaikaosan määräyksistä sopimuksesta poiketen. Paikallisesti voidaan edelleen sopia luottamusmiessopimuksesta ja yhteistoimintasopimuksesta siltä osin kuin näissä sopimuksissa on määrätty.

Aikaisemmin tehdyt palkkausta, lomarahaa, moduulityöaikaa ja työaikaa koskevat paikalliset virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa kyseisten sopimusten mukaisesti.

Mobiilitavoitettavuuskorvaus

Vähimmäismäärä nousee 47 euroon kuukaudessa.

Leirin johtajan palkkio (johtajalisä)

Vähimäismäärä nousee 21 euroon jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta.

Perhevapaauudistuksesta aiheutuvat muutokset 1.8.2022 alkaen

Perhevapaita koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.8.2022 alkaen siten, että lapsen molemmilla vanhemmilla on aikaisempaa laajemmin mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon. Sukupuolisidonnaiset termit ”äitiysvapaa” ja ”isyysvapaa” poistuvat lainsäädännöstä. Tilalle tulee synnyttävän vanhemman oikeus raskausvapaaseen (ja erityisraskausvapaaseen) sekä molempien vanhempien oikeus vanhempainvapaaseen. Uudet säännökset koskevat niitä vanhempia, joiden lapsen laskettu syntymisaika on aikaisintaan 4.9.2022.

Virka- ja työehtosopimukseen ja sen soveltamisohjeisiin on tehty lainsäädännön muuttumisesta jotuvat terminologiset tarkistukset.

Synnyttävälle puolisolle perhevapaan ajalta maksettava palkkaus vastaa sitä, mitä aiemmin on maksettu äidille äitiysvapaan ajalta. Lapsen toisella vanhemmalla on oikeus saada palkka enintään 18 arkipäivän pituiselta ajalta eli pidemmältä ajalta kuin, jolta nykyisin voi saada isyysvapaan ajalta palkkaa. Adoptiolapsen vanhemmalle maksettavaa palkkaa koskeva määräys säilyy entisen kaltaisena.

Tilapäisessä hoitovapaassa lapsen yläikäraja nousee 12 vuoteen

Muilta osin oikeus saada tilapäistä hoitovapaata sekä tilapäisen hoitovapaan palkallisuus säilyvät ennallaan.

Omaishoitovapaa on palkaton

Samanaikaisesti perhevapaita koskevien lakimuutosten kanssa tulee voimaan myös työntekijän subjektiivinen oikeus saada omaishoitovapaata. Työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi työpäivää vapaata työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi. Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös edellä tarkoitetun henkilön saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

Omaishoitovapaa on kuitenkin palkaton, mutta se otetaan huomioon työssäolon veroisena aikana vuosilomaoikeutta ansaittaessa.

Leirin kestoa koskevia edellytyksiä leirityöhyvityksen saamiseksi väljennettiin

Kahden leirityöhyvityspäivän saamiseksi riittää 4 vuorokauden ja 12 tunnin pituinen leiri aiemman 6 vuorokauden ja 12 tunnin asemesta.

Luottamusmiesten korvaukset

Muun kuin pääluottamusmiehen korvauksesta on sovittu keskustason sopimuksella. Siitä ei siis ole enää tarpeen välttämättä sopia paikallisella sopimuksella eikä pääluottamusmiehen korvauksen jakamisesta muiden luottamusmiesten kanssa voida sopia paikallisesti.

Muulle luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta 66 euroa kuukaudessa edustettavien määrästä riippumatta.

Luottamusmiehen palkkasuoja ja varaluottamusmiehen asema

Uudessa sopimuksessa turvattiin luottamusmiehen asemaa tehtävän vaativuuteen perustuvien palkanmuutosten osalta luottamusmieskauden aikana.

Lisäksi varaluottamusmiehen asemaa ja oikeutta osallistua luottamusmieskoulutuksiin vahvistettiin.

Tarkennuksia muun muassa työajattomien vapaapäivien siirtymistä koskeviin ohjeisiin

Virka- ja työehtosopimuksen 142 §:ssä oleviin työajattoman viranhaltijan/työntekijän vapaa-aikaa koskeviin määräyksiin ja soveltamisohjeisiin tehtiin eräitä selventäviä ja täsmentäviä muutoksia.

Tarkennuksia suorituslisää koskeviin soveltamisohjeisiin

Myös virka- ja työehtosopimuksen 26 §:ssä oleviin yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisää koskeviin soveltamnisohjeisiin tehtiin tarkentavia lisäyksiä.

Lisätietoja Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta

Kirkon alat järjestää luottamusmiehille uuden sopimuksen koulutusta Teams-koulutuksena seuraavina ajankohtina:

  • Uuden sopimuksen koulutus
    7.4.2022 (klo 14:30-16) Teams-verkkokoulutus
  • Uuden sopimuksen koulutus
    17.5.2022 (klo 14:30-16) Teams-verkkokoulutus