Kirkolliskokouksen lakivaliokunta puoltaa kirkon yhteistoimintalain säätämistä – kirkolliskokous hyväksyi lakiesityksen!

25.10.2023UutinenYleiset uutisetSuper työttömyyskassa

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin ja kokoontuu säännöllisesti kahdesti vuodessa. Seuraava kirkolliskokous pidetään Turussa 6.–10.11.2023 ja sen työsuunnitelmaan (versio 19.10.2023) voi tutustua kirkolliskokouksen nettisivuilla. Samoilta nettisivuilta löytyy myös taulukkomuotoinen luettelo käsittelyyn tulevista esityksistä ja muista asioista.

Yksi kirkon henkilöstön kannalta merkittävä tulevassa kirkolliskokouksessa käsiteltävä esitys on Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle laiksi
yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi
.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta on antanut edellä mainitusta Kirkkohallituksen esityksestä lausuntonsa. Lakivaliokunta puoltaa kirkon yhteistoimintalain säätämistä esityksen mukaisesti. Lausunnossaan lakivaliokunta on kuitenkin tuonut esiin joitakin huolia lain voimaantuloon liittyviin resursointitarpeisiin sekä lain mahdollisiin soveltamisongelmiin ja -rajauksiin seurakuntayhtymissä ja niihin kuuluvissa seurakunnissa.

Lakivaliokunta pitää lain soveltamisalan rajaamista vain vähintään 20 viranhaltijaa tai työntekijää työllistäviin työnantajayksiköihin perusteltuna.

Lakivaliokunta korostaa, että seurakuntayhtymissä on syytä määritellä yhtymän ja seurakuntien yhteistoimintaorganisaatio sekä se, mitkä yhteistoimintaan liittyvät tehtävät,
vastuut ja velvoitteet hoidetaan seurakunnissa ja mitkä seurakuntayhtymätasolla.

Lakivaliokunta korostaa, että uuden lainsäädännön asianmukainen soveltaminen edellyttää, että Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos ja tuomiokapitulit tukevat seurakuntia ja seurakuntayhtymiä uutta lainsäädäntöä käyttöön otettaessa. Säännösten toimivuutta
ja tarkoituksenmukaisuutta on syytä seurata. Mikäli säännösten soveltaminen osoittautuu ongelmallisiksi, on niitä sekä tarvittaessa kirkkolain säännöksiä seurakuntayhtymän
ja seurakuntien vastuunjaon osalta selkiytettävä.

Kirkon alat ry:n lausunto Kirkkohallituksen esityksestä kirkon yhteistoimintalaiksi on luettavissa edunvalvonnan sivuilta.

LISÄYS UUTISEEN 10.11.2023: Kirkolliskokous hyväksyi äänestyksen jälkeen Kirkkohallituksen lakiesityksen yhteistoimintalaista. Tarkemmin kirkolliskokouksen päätöksestä voi lukea Kirkkohallituksen tiedotteesta.