Kirkon alat ry lausui OKM:lle esityksestä evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintalaiksi

3.5.2024UutinenKirkon alatTiedoteUutiset

Kirkon alat ry antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon kirkolliskokouksen viime syksynä hyväksymästä lakiesityksestä, jolla säädettäisiin laki evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön kesken. Lausunto on luettavissa lausuntopalvelussa sekä Kirkon alojen jäsensivuilla kohdassa edunvalvonta/annettuja lausuntoja.

Kirkon alat pitää hyvänä asiana, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintaa säänneltäisiin jatkossa sopimusten sijaan lailla.

Merkittävin lakiesitykseen liittyvä parannus nykytilaan verrattuna olisi, että sen myötä työnantajalle aiheutuisi jokin seuraamus, jos neuvotteluvelvoite laiminlyödään. Nykyisessä kirkon yhteistoimintasopimuksessa työnantajalle ei käytännössä aiheudu mitään seuraamusta, vaikka olisi ilmeistä ja riidatonta, että neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa ei ole käyty sopimuksen mukaisesti.

Merkittävin huono puoli kirkolliskokouksen esityksen mukaisessa lakiesityksessä on, että lakia sovellettaisiin vain sellaisiin seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin, joissa on vähintään 20 työntekijää tai viranhaltijaa. Tämä olisi selkeä heikennys kaikkein pienimpien seurakuntien osalta, koska nykyisessä kirkon yhteistoimintasopimuksessa ei ole vastaavaa henkilöstön lukumäärän alarajaa. Kirkon alat kannattaa henkilöstön lukumäärää koskevan rajoituksen poistamista.

Lakiesityksen tulisi koskea myös ortodoksista kirkkoa

Lausuntopyynnössä tarkoitettu lakiesitys koskee vain evankelis-luterilaista kirkkoa. Kirkon alojen näkemyksen mukaan myös ortodoksisessa kirkossa olisi tarpeen säätää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta lailla. Tarve yhteistoimintaa koskeville säännöksillä on suurin Ortodoksisen kirkon Helsingin seurakunnassa, jossa 20 työntekijän edellytys nykyisin täyttyy.