Työsopimuslakiin ja työaikalakiin muutoksia 1.8.2022 alkaen

4.8.2022UutinenYleiset uutiset

Elokuun alussa voimaan tulleet työsopimuslain ja työaikalain muutokset perustuvat hallituksen esitykseen, jolla pantiin täytäntöön EU:n ns. työehtodirektiivi sekä vahvistettiin vaihtelevalla työajalla (mm. ns. nollasopimuksilla) tekevien työntekijöiden asemaa.

Työntekijälle työnteon ehdoista annettavan kirjallisen selvityksen tietosisältöä laajennettiin. Lisäksi selvitys on annettava aiempaa nopeammin ja myös lyhyissä työsuhteissa. Muutos koskee erityisesti uusia 1.8.2022 jälkeen alkavia työsuhteita. Jos työnteon keskeisissä ehdoissa tapahtuu muutoksia, koskee lainmuutoksen mukainen työnantajan laajennettu tiedonantovelvollisuus myös vanhoja työsuhteita.

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden osalta työehtodirektiivin edellyttämistä tiedonantovelvollisuuden muutoksista sovittiin jo keväällä 2022 virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES). Sopimuksen liitteeksi 8 otettu virkaehtosopimus avoimia ja ennakoivia työehtoja Euroopan unionissa koskevan direktiivin 2019/1152 täytäntöönpanosta tuli voimaan samaan aikaan kuin työsopimuslain ja työaikalain muutokset eli 1.8.2022.

Vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden kohdalla lakimuutokset jonkin verran vahvistavat työntekijöiden asemaa lisäämällä työnantajan toimintavelvollisuutta työaikaehdon perusteiden ajantasaisuuden varmistamiseksi sekä osittain rajoittamalla työnantajan oikeutta työvuorosuunnitteluun ilman työntekijän antamaa suostumusta.

Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä, taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle
työtä erikseen kutsuttaessa. Niin sanottu nollatuntisopimus on yksi vaihtelevan työajan ilmentymismuoto.

Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä vaihtelevan työajan työntekijöitä on lähinnä kiinteistönhoidon tehtävissä (ns. tuntisuntiot).

Vaihtelevan työajan työsopimuksissa työnantajan on nykyisin vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista. Lisäksi sovitun työvuoron peruuntuessa myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista työntekijälle on lähtökohtaisesti maksettava kohtuullinen korvaus peruuntumisesta aiheutuneesta haitasta.

Muutoksista ja niiden perusteista voi lukea tarkemmin hallituksen esityksestä, joka löytyy Eduskunnan sivuilta, sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Samaa aihetta koskee myös Kirkon työmarkkinalaitoksen koulutustallenne,