Matkakustannusten korvausten määrät vuonna 2024 – Työeläkekoulutusta luottamusmiehille

21.12.2023UutinenKirkon alatYleiset uutisetKirkon alat ry

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaan viranhaltijoille ja työntekijöille virkamatkoista korvattavien matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana noudattaen soveltuvin osin verohallinnon kyseisten korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. Tarkistetut KirVESTES:n liitteen 4 mukaiset korvausmäärät annetaan vuosittain tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon työmarkkinalaitos antoi 19.12.2023 yleiskirjeen 4/2023 edellä tarkoitettujen korvausmäärien tarkistamisesta vuodelle 2024. Samassa yleiskirjeessä on tiedot myös palvelussuhteen ehtona saatujen luontoisetujen arvostamisesta vuonna 2024 sekä KirVESTES:n liitteessä 17 olevaan ryhmähenkivakuutusta koskevaan virka- ja työehtosopimukseen tehdyistä tarkistuksista. Tarkistettu ryhmähenkivakuutussopimus on yleiskirjeen liitteenä.

Ortodoksisen kirkossa ja kristillisissä järjestöissä noudatettavia matkakustannusten korvausperusteita vuonna 2024 on selostettu Kirkon alojen kotisivujen 17.11.2023 julkaistussa tiedotteessa.

Työeläketietoa luottamusmiehille

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt aiemmin ilmoitetun lisäksi eräät työeläkelaitos Kevan ay-toimijoille järjestämät kurssit Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaiseksi koulutukseksi. Kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisilla pää- ja luottamusmiehillä on oikeus osallistua kerran vuodessa yhteen tällaiseen Kevan koulutukseen työajalla.

Lisätietoa kyseisistä Kevan järjestämistä ay-toimijoiden koulutuksista saa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä sekä Kevasta.